ترانس تقویت برق

ترانس تقویت برق خانگی مدل ۱۰KVA

ترانس تقویت برق مدل ماها

بدون واسطه از تولیدکننده بخرید!

محصول ایرانی

ﺗﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎتیک 10 ﻛﻴﻠﻮ وات یا 25 آمپر ماها جهت ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق تکﻓﺎز شهر ساخته شده است.

این ترانس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژ ورودی و ﺧﺮوجی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺼﺮف کننده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮق ﺷﻬﺮ، ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺻﻮتی ﺟﻬﺖ اﻋﻼم اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر، ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻨﺎیی ﻫﻨﮕﺎم ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ و ﻣﺪار ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺼﺮف کننده ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ  است.

این ترانس برای واحد‌های مسکونی با مصرف ﺗﺎ 25 آﻣﭙﺮ و ﻳﺎ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔـﺎزی ﺗـﺎ ﻗـﺪرت 18000 بی‌تیﻳﻮ مناسب است

فروشگاه اینترنتی دیجی‌ کال24 افتخار دارد به‌عنوان اولین فروشگاه اینترنتی ترانس های ماها را به شما مشتریان گرامی ارائه دهد.

تمامی محصولات ماها دارای یکسال گارانتی می‌باشد.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی وﻳﮋه
ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژ ورودی و ﺧﺮوجی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺼﺮفی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮق ﺷﻬﺮ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ کلید خارج شدن دستگاه از مدار در صورت لزوم
مجهز به 6 مرحله تقویت ولتاژ برق شهر
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺼﺮفی ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺑﺮق ﺷﻬﺮ

مدل 12 کیلو وات مناسب برای منزل مسکونی با کولر گازی تا 30 هزار قیمت 3.450.000 تومان 

مدل 8 کیلو وات مناسب برای منزل مسکونی با کولر گازی تا 12هزار قیمت 1.950.000 تومان

برای اطلاعات بیشتر به شماره 09216865661 در تلگرام یا واتساپ و یا سروش پیام بدید

2,450,000 تومان

تعداد
سنجش

Product Description

ترانس تقویت برق خانگی مدل ماها

بدون واسطه از تولیدکننده بخرید!

محصول ایرانی

۱۲ ماه گارانتی

ﺗﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎتیک ۱۰ ﻛﻴﻠﻮ وات، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮق تکﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ۲۵ آﻣﭙﺮ و ﻳﺎ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺗﺎ ﻗﺪرت ۱۸۰۰۰ بی‌تیﻳﻮ را اﻧﺠﺎم می‌دﻫﺪ.

ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎر اﺿﺎفی و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮﻳﺰﮔﻴﺮ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه میﺑﺎﺷﺪ.

این ترانس ها به ترانس های اتوماتیک automatic voltage regulator معروفند که به هنگام افت ولتاژ موجب تقویت و افزایش و به هنگام افزایش ولتاژ باعث تعدیل و تنظیم ولتاژ برق شهری میشوند و بهترین محافظ نوسان برق , برای لوازم برقی هستند.

این محصول را به هیچ وجه با کالاهای متفرقه بازار که همراه با تبلیغات کاذب و با قیمتهای بالا ارائه می شوند مقایسه نکنید!

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “ترانس تقویت برق خانگی مدل ۱۰KVA”